1. Προοίμιο

Ο Δικτυακός Τόπος knowledge4policy.ekt.gr αποτελεί το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο επιχειρείται αφενός η αποτύπωση της δράσης του ΕΚΤ στον ΟΟΣΑ και αφετέρου η περιοδική αποδελτίωση και επικοινωνία επιλεγμένων θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του ΕΚΤ στον ΟΟΣΑ, προκειμένου να καταστούν προσβάσιμα στις κοινότητες χρηστών του ΕΚΤ και να αποτελέσουν εφαλτήριο εθνικών «καλών πρακτικών». Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που εκφράζονται στον Δικτυακό Τόπο knowledge4policy.ekt.gr δεν απηχούν τις επίσημες απόψεις του ΟΟΣΑ. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου knowledge4policy.ekt.gr είναι αποκλειστική ευθύνη του ΕΚΤ. Το επίσημο υλικό του ΟΟΣΑ βρίσκεται διαθέσιμο εδώ. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από το Διαδικτυακό Τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

2. Ορισμοί

Ως Οργανισμός ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT). Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου. Ως χρήστης λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου.

3. Νόμιμη χρήση

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου επί του οποίου ο Οργανισμός έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0.

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το περιεχόμενο και το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά ως μεταδεδομένα που διατίθενται μαζί με το περιεχόμενο ή το λογισμικό. Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου μπορεί να διατίθεται μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση του περιεχομένου.

Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που εκφράζονται στον Δικτυακό Τόπο knowledge4policy.ekt.gr δεν απηχούν τις επίσημες απόψεις του ΟΟΣΑ. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου knowledge4policy.ekt.gr είναι αποκλειστική ευθύνη του ΕΚΤ. Οι επίσημες παραπομπές στον ΟΟΣΑ και στο σχετικό υλικό βρίσκονται διαθέσιμες εδώ. Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

5. Πολιτική Διάθεσης Γνώσης

Ο Οργανισμός προωθεί τον εμπλουτισμό και την επέκταση των Κοινών της Γνώσης και προσπαθεί να χρησιμοποιεί στους Διαδικτυακούς του Τόπους Ελεύθερες/ Ανοικτές Τεχνολογίες, Λογισμικό, Δεδομένα και Πρότυπα και να διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου του (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και μεταδεδομένων) με άδειες που εξισορροπούν τους στόχους του τελικού/ περαιτέρω χρήστη και του Οργανισμού.

Αυτό σημαίνει ότι επιχειρείται όλα τα στρώματα της στοίβας που απαρτίζουν τους Διαδικτυακούς Τόπους να ακολουθούν κοινές αρχές Ανοικτότητας και Ελεύθερης χρήσης και επανάχρησης. Ειδικότερα και εφόσον δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων που πρέπει/δεν μπορούν να εκκαθαριστούν:

  • (α) Τα Πρότυπα που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτά και Ελεύθερα
  • (β) Οι μορφότυποι που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτοί και Ελεύθεροι
  • (γ) Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
  • (δ) Ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τόπος Ανοικτής Πρόσβασης
  • (ε) Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου να διατίθεται το περιεχόμενο με άδειες Creative Commons
  • (στ) Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου να διατίθενται τα δεδομένα σύμφωνα με τους ορισμούς του Open Data Definition
  • (ζ) Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου οι υπηρεσίες που παρέχονται από το διαδικτυακό τόπο να ακολουθούν τον ορισμό του Open Service Definition.

6. Πολιτική Cookies

Κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Δικτυακού Τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

7. Αποποίηση ευθύνης

Το ΕΚΤ εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διεθνείς επιτροπές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς είναι μέλος των Ομάδων Εργασίας για τις πολιτικές που αφορούν την Ψηφιακή Οικονομία, την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Ο Δικτυακός Τόπος knowledge4policy.ekt.gr αποτελεί το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο επιχειρείται αφενός η αποτύπωση της δράσης του ΕΚΤ στον ΟΟΣΑ και αφετέρου η περιοδική αποδελτίωση και επικοινωνία επιλεγμένων θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του ΕΚΤ στον ΟΟΣΑ, προκειμένου να καταστούν προσβάσιμα στις κοινότητες χρηστών του ΕΚΤ και να αποτελέσουν εφαλτήριο εθνικών «καλών πρακτικών». Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που εκφράζονται στον Δικτυακό Τόπο knowledge4policy.ekt.gr δεν απηχούν τις επίσημες απόψεις του ΟΟΣΑ. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου knowledge4policy.ekt.gr είναι αποκλειστική ευθύνη του ΕΚΤ. Το επίσημο υλικό του ΟΟΣΑ βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.

Ο Οργανισμός παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ.) που διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ». Σε καμία περίπτωση ο Οργανισμός δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Δικτυακού Τόπου.

O Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

8. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με την ανάρτησή τους στον οικείο Δικτυακό Τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο Οργανισμός διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.